A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Чопський заклад загальної середьої освіти І-ІII ступенів №2 імені Іштвана Сечені Ужгородського району Закарпатської області Чопської міської ради
Ужгородський

Статут закладу освіти

Статут закладу освіти

 

Статут школи

 

 

СТАТУТ

 

Чопської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №2

імені Іштвана Сейчені

Чопської міської ради

Закарпатської області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Управління освіти, культури, молоді та спорту Чопської міської ради Закарпатської області Закарпатської області

 

                                                                    «____» ___________________ 2015р.

 

                                                                    ___________________/Лугова М.О./

Місто Чоп – 2015 р.

 

 

І. Загальні положення

1.1. Чопська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 імені Іштвана Сейчені Чопської міської ради Закарпатської області є загальноосвітнім навчальним закладом, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті.

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

1.2. Повна назва навчального закладу:          

Чопська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 імені Іштвана Сейчені Чопської міської ради Закарпатської області.

Скорочена назва навчального закладу: Чопська ЗОШ I-III ст. № 2 імені Іштвана Сейчені

1.3. Юридична адреса школи:

                               вул. Миру, 13

 м. Чоп,

 Закарпатська область,

 89502

1.4. Власник закладу – Чопська міська рада. Власник здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування учнів через Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

1.5. Чопська ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та даним Статутом.

1.6. Чопська ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код.

1.7. Головними завданнями навчального закладу є:

-         забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-         виховання громадян України;

-         виховання шанобливого становлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей,  українського народу та інших народів і націй;

-         формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-         виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

-         розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-         реалізація права учнів на вільне формування політичних світоглядних переконань;

-         виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я  інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

1.8. Навчальний заклад створює необхідні педагогічні умови, за яких кожен учень може отримати різнорівневу освіту на рівні не нижче вимог державних освітніх стандартів.

1.9. Чопська ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені працює за навчальними програмами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

1.10. Індивідуальне, інклюзивне навчання, навчання у спеціальному класі інтенсивної педагогічної корекції та екстернат у навчальному закладі організовуються відповідно до Положень про індивідуальне, інклюзивне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти та про спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.11. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів в закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України. 

1.12. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним Статутом.

1.13. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-         безпечні умови освітньої діяльності;

-         дотримання державних стандартів освіти;

-         дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-         дотримання фінансової дисципліни.

1.14. В навчальному закладі визначена угорська мова навчання. Українська мова вивчається як навчальний предмет і як державна мова. Відповідно до вимог чинного законодавства вся ділова документація ведеться державною мовою. Відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» поряд із державною мовою може використовуватися угорська мова, як регіональна. В 10-11 класах запроваджено профільне навчання.

1.15. Заклад має право:

-         проходити в установленому порядку державну атестацію;

-         визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

-         визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-         спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству України;

-         використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-         бути користувачем нерухомого майна згідно з чинним законодавством України та власним Статутом;

-         отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

-         спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій закладу та прилеглої території;

-         розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

-         користуватися пільгами, що передбачені державою;

-         формувати штатний розклад;

-         встановлювати форму для учнів;

-         відповідно до чинного законодавства видавати табелі навчальних досягнень учнів у ІІ-ІV, V-VIII та Х класах на двох мовах, українською та угорською;

-         при внесені змін до чинного законодавства про видачу документів про освіту регіональними мовами здійснювати видачу свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестата про повну загальну середню освіту та додатків до них двома мовами: українською та угорською.

1.16. У навчальному закладі функціонують:

-         збори колективу (конференція);

-         рада школи;

-         педагогічна рада;

-         організація учнівського самоврядування;

-         профспілкова організація;   

-         предметні, шкільні, методичні об’єднання вчителів;

-         науково-методична рада;

-         творчі групи;

-         школа молодого вчителя;

-         соціально-психологічна служба;

-         кабінет інформаційних технологій.           

1.17. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються державним закладом Ужгородською районною лікарнею №1 м. Чоп.

 

II. Організація навчально-виховного процесу 

та зарахування учнів  до школи та їх відрахування

2.1. Чопська ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану, плану роботи на місяць. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи обговорюється педагогічною радою та затверджується радою Чопської ЗОШ I-III ст.  №2 імені Іштвана Сейчені.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Конкретизація варіативної частини та профілю навчання відбувається з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені і затверджується управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

2.3. Чопська ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.4.  Навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.5. Чопська ЗОШ I-III ст.  №2 імені Іштвана Сейчені обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та статуту школи з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

2.6. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

2.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв до Чопської ЗОШ I-III ст.  №2 імені Іштвана Сейчені за погодженням з управління освіти, культури, молоді і спорту створює умови для прискореного навчання та навчання за  екстерною формою.

2.8 Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв до Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені, витягу з протоколу засідання ПМПК, рішення педагогічної ради та за погодженням з Управління освіти, культури, молоді і спорту створює умови для дітей з особливими освітніми потребами навчатися за індивідуальною формою та у спеціальному класі.

2.9. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно обирають державні програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.10. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.11. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

2.12. Зарахування учнів до Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування, за наказом директора школи на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також копії свідоцтва про народження дитини, паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). За наявності вільних місць на них можуть зараховувати всіх бажаючих. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

Учень також може на підставі заяви батьків протягом року перейти в паралельний клас Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені.

2.12.  Директор школи вживає заходи для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до школи, даним Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.13. Зарахування учнів до класів із профільним навчанням здійснюється за результатами річного оцінювання (не нижче 7 балів з профілюючого предмета).

2.14. У разі вибуття учнів із Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти в межах міста батьки або особи, які їх замінюють, подають до Чопської ЗОШ I-III ст. №2  заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування до іншого навчального закладу.

2.15. У початковій школі першого ступеня навчання для учнів 1-4-х класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється відповідно до наказу директора Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Режим роботи груп продовженого дня затверджується наказом директора Чопської ЗОШ I-III ст.  №2 імені Іштвана Сейчені.

2.16. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на два семестри.

2.17. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

2.18. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин та двох великих перерв (після другого та третього уроків) 20 хвилин, .

2.19. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.20. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють. Учні можуть залучатися за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

2.21. За погодженням з управлінням освіти Чопської міської ради, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.22. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Чопської міської ради та Державним закладом «Ужгородської районної санітарно-епідеміологічної станції».

2.23. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до робочого навчального плану Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені, з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.24. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 

III. Оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)

3.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) закладів визначаються МОН.

3.2. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

3.3. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів у навчанні. За рішенням педагогічної ради може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу в першому семестрі, а з другого семестру у другому класі та в наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців). У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

3.4. Результати семестрового, річного оцінювання, державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником.

3.5. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

3.6. Доцільність виставлення учням оцінки з поведінки, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності та критерії виставлення такої оцінки визначаються Статутом Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

3.7. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

3.8. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.9. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.10. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

-         по закінченні початкової школи - табель успішності;

-         по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

-         по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

3.11. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладів III ступеня –  похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

3.12. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

 

IV. Виховний процес у закладі

4.1. Виховання учнів (вихованців) у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

4.2. Цілі виховного процесу в Чопській ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені  визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

4.3. У Чопській ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів (вихованців) закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

4.4. На території та в приміщенні Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені  забороняється тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин.

4.5. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

V. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені є:

-         учні;

-         керівники;

-         педагогічні працівники;

-         психолог, соціальний педагог, бібліотекар;

-         інші спеціалісти;

-         батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Права та обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими актами законодавства України, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Чопської ЗОШ I-III ст.  №1 імені Іштвана Сейчені.

5.3. Учень (вихованець) – особа, яка навчається і виховується в закладі.

Учні мають право:

-         на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

-         на вибір форми навчання, профільного напрямку, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-         на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

-         на користування навчально-науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;

-         брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-         перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

-         повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань.

-         брати учать у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-         на захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також фізичного та психічного насильства, приниження їх гідності;

-         на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров’ю, моральному та духовному розвитку.

5.4. Учні зобов’язані:

-         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

-         підвищувати свій загальнокультурний рівень;

-         брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені, та цим Статутом;

-         дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені;

-         виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи, відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку;

-          брати участь у різних видах трудової діяльності;

-         дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна школи та інших учасників навчально-виховного процесу;

-         дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Чопської ЗОШ I-III ст.  №2 імені Іштвана Сейчені;

-         дотримуватися правил особистої гігієни;

-         дбати про охайний зовнішній вигляд;

-         дотримуватись шкільної форми.

5.5. Педагогічним працівником навчального закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

5.6. До педагогічної діяльності в Чопську ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Іштвана Сейчені не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо впровадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

5.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України «Про працю», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

5.8. Директор Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обв’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та даним Статутом.

5.9. Педагогічні працівники мають право на:

-         самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

-         брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

-         обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-         проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та отримувати їх у разі успішного проходження атестації;

-         проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-         вносити пропозиції керівництву закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

-          на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

-         об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-         порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі, гідності.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані:

-         забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

-         контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

-         нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

-         сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-         виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-         виконувати цей Статут, правила внутрішнього розпорядку Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені, умови трудового договору;

-         брати участь у роботі педагогічної ради;

-         виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком людей, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-         готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру і злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-         дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів та їх батьків;

-         постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

-         виконувати накази і розпорядження директора Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені, органів управління освітою;

-         вести відповідну документацію.

5.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до чинного законодавства директором Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені і затверджується управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

            Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства України про працю.

5.12. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

            За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист» та інші.

5.13. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється тільки за їх згодою.

5.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.15. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, даним Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

5.16. Батьки учнів або особи, які їх замінюють мають право:

-         обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

-          обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені;

-         звертатись до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

-         на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та відповідних державних судових органах;

-         приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

5.17. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

-         забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-         забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу та чинного законодавства;

-         постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-         поважати честь і гідність дитини та працівників Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені;

-         виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, цінностей інших народів;

-         виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

5.18. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

5.19. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства України.

 

VI. Управління навчальним закладом

6.1. Управління закладом здійснюється Власником або уповноваженим органом Власника – управлінням освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором школи може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше, як 3 роки.

6.2. Директор Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені та його заступники призначаються і звільняються з посади начальником управління освіти Чопської міської ради з дотриманням чинного законодавства України. Директор здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; організовує навчально-виховний процес;

-         забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів;

-         відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти,

-         відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-         створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-         забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-         розпоряджається в установленому порядку майном школи та його коштами;

-         підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-         сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

-         забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-         вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

-         контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-         щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

6.3. Органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) визначаються даним Статутом та колективним договором школи.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу є: працівники закладу, батьки або особи, які їх замінюють, представники громадськості (до 50-ти осіб) та учні, які делеговані від класних колективів.

Термін їх повноважень становить навчальний рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Загальні збори:

-         обирають раду навчального закладу, встановлюють термін їх повноважень;

-         заслуховують звіт директора і голови ради Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені;

-         розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені;

-         затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

-         приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

6.4. У період між загальними зборами діє рада Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені, а також можуть створюватися піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

6.4.1. Метою діяльності ради Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені є:

-         сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-         об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

-         формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Чопської ЗОШ I-III ст.  №2 імені Іштвана Сейчені;

-         розширення колегіальних форм управління Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені;

-         підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

6.4.2. Основними завданнями ради Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені є:

-         підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю та громадськістю;

-         визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-         формування навичок здорового способу життя;

-         створення належного педагогічного клімату в школі;

-         сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-         підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-         сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-         підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-         ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-         стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-         зміцнення партнерських зв’язків між родичами учнів та Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

6.4.3. До ради Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені обираються представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

6.4.4. Очолює раду Чопської ЗОШ I-III ст.  №2 імені Іштвана Сейчені – голова, який обирається зі складу ради. Голова ради школи може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.4.5. Рада Чопської ЗОШ I-III ст.  №2 імені Іштвана Сейчені:

-         організовує виконання рішень загальних зборів;

-         вносить пропозиції щодо зміни типу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-         спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

-         разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

-         затверджує режим роботи Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені;

-         сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-         приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні», нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-         погоджує робочий навчальний план, разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-         заслуховує звіт голови ради Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-         бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-         виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-         виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-         вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-         ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-         залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-         розглядає питання родинного виховання;

-         бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків;

-         сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-         розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

-         організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-         розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені;

-         може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії та зміст їх роботи визначається радою школи;

-         розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу і приймає відповідні рішення.

6.5. У навчальному закладі створюється постійно діючий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Чопської ЗОШ I-III ст.  №2 імені Іштвана Сейчені.

6.6. Педагогічна рада розглядає питання:

-         удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

-         планування та режиму роботи навчального закладу;

-         формування варіативної складової робочого навчального плану;

-         переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-         підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-         участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

-         морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи;

-         морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

-         притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені за невиконання ними своїх обов’язків;

-         педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю Чопської ЗОШ  I-III  ст.№2 імені Іштвана Сейчені.

6.7. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

VII. Матеріально-технічна база

7.1. Матеріально-технічна база Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені включає будівлю, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.

7.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством України.

7.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Чопській ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Чопської ЗОШ I-III ст.  №2 імені Іштвана Сейчені складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного і комп’ютерного кабінетів, кабінету психолога, соціального педагога, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу.

7.5. Чопська ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені має земельну ділянку, на якій розміщуються спортивні майданчики та будівлі.

 

VIII. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Фінансово-господарська діяльність Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені здійснюється на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до чинного законодавства.

8.2. Джерелами фінансування Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені є кошти:

-         міського бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування;

-         кошти, отримані за оренду спортивного залу, шкільних приміщень;

8.3. Чопська ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

8.4. Порядок діловодства та бухгалтерського обліку в Чопській ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад.

8.5. Звітність про діяльність Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені встановлюється відповідно до чинного законодавства.

 

IХ. Міжнародне співробітництво

9.1. Школа має право відповідно до чинного законодавства України укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

9.2. Участь Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства України.

9.3. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

 

Х. Контроль за діяльністю закладу

10.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Власник закладу та Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України за поданням органу громадського самоврядування закладу або управління освіти Чопської міської ради.

10.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Чопської ЗОШ I-III ст.  №2 імені Іштвана Сейчені з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Власником відповідно до чинного законодавства.

 

ХІ. Відповідальність

               11.1.       Особи, винні в порушенні Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших законодавчих актів України, рішень органів місцевого самоврядування та цього Статуту несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

 

 

ХII. Прикінцеві положення

12.1. Зміни та доповнення до Статуту Чопської ЗОШ I-III ст. №2 імені Іштвана Сейчені затверджуються рішенням Власника.

12.2. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію закладу приймається Власником відповідно до чинного законодавства України.

 

 

   Секретар Чопської міської ради                                                                    О. Фелдій

 

 

 

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до рішення виконавчого комітету Чопської міської ради

"Про присвоєння імені видатного

угорського культурного та політичного

діяча Іштвана Сейчені Чопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 Чопської міської ради Закарпатської області"

 

 

         Рішення розроблено відповідно до пункту 41 частини 1 статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1474 «Про присвоєння імен навчальним закладам», витягу з протоколу №8 засідання педагогічної ради Чопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Чопської міської ради Закарпатської області від 23 грудня 2014 року, протоколу №1 засідання батьківського комітету Чопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Чопської міської ради Закарпатської області від 23 січня 2015 року, подання адміністрації Чопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Чопської міської ради Закарпатської області від 25 березня 2015 року №401/02-13.

Метою прийняття рішення є увічнення пам’яті видатного угорського культурного та політичного діяча Іштвана Сейчені, який зробив значний внесок у розвиток науки, освіти та культури угорського народу.

 

 

 

 

 

 

         Начальник управління                                                               М. Лугова

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора